Contributors

Camera: Vasco Gouveia Monteiro
Sound: Tiago Lopes (Foca)
Assembly: António José Gonçalves
Music: Gustavo Santolaja
Direction: Vasco Gouveia Monteiro, Tiago Lopes (Foca), António José Gonçalves, Gustavo Santolaja